Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt, heeft Bas Auto Service met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Bas Auto Service kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Bas Auto Service niet instaan.

Bas Auto Service verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Bas Auto Service worden onderhouden. Hoewel Bas Auto Service uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, aanvaart zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat Bas Auto Service alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Bas Auto Service kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Privacy Statement

Bas Auto Service Bas Auto Service, gevestigd aan Groten Bos 5 7131NW Lichtenvoorde,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.basautoservice.nl

Groten Bos 5

7131NW Lichtenvoorde

+31 (0)544 397106

 

Monique Aalberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Bas Auto Service.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bas Auto Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bas Auto Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor beurzen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bas Auto Service neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bas Auto Service) tussen zit. Bas Auto Service gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Joomla/PHP op een Apache webserver vanwege gebruiksgemak in een gangbare taal op een schaalbaar serversysteem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bas Auto Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia        > 25 jaar > Met enige regelmaat voorzien van nieuwsbrieven

Email               > 25 jaar > Met enige regelmaat voorzien van nieuwsbrieven                                                 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bas Auto Service verstrekt geen persoonsgegevens aan derden echt uitsluitend en alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bas Auto Service gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas Auto Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Bas Auto Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bas Auto Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.