Algemene voorwaarden Bas Auto Service BV


1. ALGEMEEN. Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op alle offertes uitgebracht door en overeenkomsten gesloten met Bas Auto Service BV, gevestigd te Lichtenvoorde, hierna te noemen B.A.S.,e.e.a. voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing. Een enkele bepaling in de algemene voorwaarden van de afnemer dat zijn of haar voorwaarden van toepassing zijn is niet voldoende om de algemene voorwaarden van de afnemer ook daadwerkelijk van toepassing te doen zijn.


2. AANBIEDINGEN. Een overeenkomst met B.A.S. komt eerst tot stand in geval B.A.S. de aan haar mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle schriftelijke aanbiedingen van B.A.S. zijn vrijblijvend en leiden eerst tot een overeenkomst door schriftelijke aanvaarding van deze aanbieding door de afnemer. Onder “schriftelijk” wordt ook verstaan communicatie per e-mail. Zolang een schriftelijke aanbieding van B.A.S. nog niet is aanvaard kan zij deze herroepen. 


3. PRIJZEN. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld zijn de door B.A.S. opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn. Orders worden in beginsel altijd met verzendkosten belast. Bij orders met een netto factuurwaarde van minder dan € 50,-- worden buiten de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelings- en administratiekosten, in rekening gebracht. Wijzigingen in prijzen, welke zich na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door B.A.S. mogen worden doorberekend. De afnemer heeft het recht om in geval van prijswijzigingen terzake reeds verstrekte opdrachten - voor zover deze nog niet zijnuitgeleverd/uitgevoerd - te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze wijzigingen. In het geval waarbij zich prijswijzigingen mochten voordoen terzake prijzen van materialen, die een onderdeel zijn van een meeromvattende opdracht, kan deze opdracht door de afnemer worden geannuleerd doch slechts onder de voorwaarde dat de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds verwerkte materialen met B.A.S. worden afgerekend.


4. MEERWERK. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat er sprake is van meerwerk, waaronder wordt verstaan extra werkzaamheden door wijziging van de oorspronkelijke opdracht of werkzaamheden die voortvloeien uit gebreken en/of complicaties die voor het sluiten van de overeenkomst voor B.A.S. niet voorzienbaar waren, heeft B.A.S. het recht om dit meerwerk aan de afnemer te factureren. Mocht er zich een geval van meerwerk voordoen, voortvloeiend uit gebreken en/of complicaties, heeft B.A.S. de verplichting om de afnemer hier vooraf over te informeren.


5. INSTALLATIE. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer.


6. LEVERING. De door B.A.S. gehanteerde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijnen. B.A.S. zal te allen tijde eerst in gebreke en verzuim zijn nadat zij schriftelijk door de afnemer in gebreke is gesteld, waarbij de afnemer haar een redelijke termijn voor de nakoming heeft gesteld en nakoming binnen deze redelijke termijn alsnog uitblijft.


7. TRANSPORT - RISICO. Transport van auto’s en materialen geschiedt te allen tijde voor rekening van de afnemer. Indien het transport wordt uitgevoerd door of namens B.A.S. komt het risico van transportschade en/of vermissing voor rekening van B.A.S. indien en voor zover de schade en/of vermissing wordt gedekt door zijn aansprakelijkheidsverzekering. In alle andere gevallen blijft e.e.a. voor rekening en risico van de afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van B.A.S.


8. RECLAMES. Zichtbare gebreken en/of overige klachten ten aanzien van verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen door de afnemer binnen een termijn van 8 dagen na oplevering van de werkzaamheden of aflevering van de zaken te worden gemeld bij B.A.S., bij gebreke waarvan de afnemer geen rechten meer kan doen gelden. Terzake eventuele overige (verborgen of niet direct zichtbare) gebreken geldt dat bij B.A.S. gereclameerd dient te worden binnen 8 dagen na ontdekking althans na het moment waarop deze gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, eveneens op straffe van verval van rechten.


9. BETALINGEN. Voor iedere factuur van B.A.S. geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van deze termijn is de afnemer van rechtswege in gebreke en verzuim en heeft B.A.S. het recht om bovenop het factuurbedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente (ondernemers) of wettelijke rente (particulieren) in rekening te brengen, te vermeerden met 2%. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn om betaling van een openstaande en reeds vervallen factuur af te dwingen, komen de daarmee gemoeide kosten eveneens voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 50,--.


10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERIGE RECHTEN. Het eigendom van de door B.A.S. geleverde zaken en/of producten van haar dienstverlening gaat eerst over op de afnemer, zodra deze al hetgeen hij/zij - met betrekking tot de betreffende overeenkomst of eerdere overeenkomsten - aan B.A.S. is verschuldigd (prijs, rente en kosten), volledig heeft voldaan. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor door B.A.S. geleverde onderdelen, die op eenvoudige wijze en zonder noemenswaardige schade zijn te demonteren en daarom niet geacht worden een bestanddeel te zijn geworden van de auto van de afnemer. Modellen, monsters, tekeningen en informatie met betrekking tot race- en sportauto’s blijven te allen tijde eigendom van B.A.S. en dienen op eerste verzoek van B.A.S. te worden geretourneerd. Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om modellen, monsters en tekeningen na te maken of na te bootsen en verkregen informatie in de toekomst te gebruiken. B.A.S. behoudt zich verder alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten voor op de door hem aan de afnemer verstrekte modellen, monsters, tekeningen en overige informatie.


11. AANSPRAKELIJKHEID. B.A.S. is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor eventuele gebreken en/of andere tekortkomingen die rechtstreeks verband houden met of het gevolg zijn van de door hem verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken. B.A.S. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gebreken met betrekking tot door de afnemer aangeleverde auto’s of materialen of voor gebreken die samenhangen met de verdere bewerking door de afnemer of door derden van de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde of bewerkte zaken. Verder is B.A.S. niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan door ondeskundig gebruik of grove nalatigheid van de afnemer. Terzake werkzaamheden die worden verricht met betrekking tot race- en sportauto’s is - vanwege de bijzondere aard van deze objecten en het buitengewone gebruik daarvan - iedere aansprakelijkheid van B.A.S. uitgesloten. Voor deze objecten geldt slechts een inspanningsverplichting voor B.A.S. om in samenspraak met de afnemer tot een optimaal resultaat te komen. Voor het overige is de aansprakelijkheid van B.A.S. te allen tijde beperkt tot ten hoogste het netto bedrag excl. omzetbelasting van de op de onderliggende werkzaamheden of levering betrekking hebbende factuur.


12. OVERMACHT. B.A.S. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar afspraken niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid buiten de invloedssfeer van B.A.S. gelegen, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geval van overmacht is B.A.S. gehouden afnemer in kennis te stellen van de vertraging in de levering of de productie onder vermelding dat deze vertraging veroorzaakt is onder invloed van overmacht.


13. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT. Indien blijkt dat een aan B.A.S. verstrekte opdracht redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, treden partijen met elkaar in overleg over een eventuele wijziging van de opdracht. Mocht een voor de afnemer aanvaardbare wijziging niet mogelijk zijn dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In het laatste geval is de afnemer wel gehouden om de reeds door B.A.S. verrichte werkzaamheden en de eventueel door haar reeds verwerkte materialen met B.A.S. af te rekenen.


14. STALLING BUITEN REPARATIE. Bij B.A.S. in reparatie gegeven auto’s zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door B.A.S. niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de objecten van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek ten laste van de afnemer komen. Objecten die enkel bij B.A.S. worden gestald (zonder reparatie opdracht) alsmede race- en sportauto’s worden nimmer door B.A.S. verzekerd. Deze zijn geheel voor risico van de afnemer.


15. GEBRUIK VERMOGENSBANK. B.A.S. is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke schadelijke gevolgen van het gebruik van de in zijn bedrijfshal aanwezige vermogensbank, ongeacht of de vermogenstest door hem of door een derde wordt uitgevoerd. Gebruik is te allen tijde voor risico van de afnemer.


16. ANNULERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING. Annulering van een opdracht vóór levering of uitvoering is alleen toegestaan wanneer alle door B.A.S. terzake deze opdracht reeds gemaakte kosten aan haar worden vergoed, e.e.a. met een minimum van 25% van het totaalbedrag van de opdracht. B.A.S. is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten althans een overeenkomst schriftelijk en buitengerechtelijk te ontbinden indien aan de afnemer surséance van betaling is verleend danwel de afnemer in staat van faillissement is verklaard. Deze bevoegdheid bestaat eveneens in geval er aanwijzingen bestaan dat een dergelijke situatie aanstaande is, in geval van beslaglegging of indien de afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen mocht verliezen. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen om de uitvoering van hun verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten althans de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding, indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit deze overeenkomst en deze tekortkoming ernstig genoeg is om een ontbinding te rechtvaardigen. Het inroepen van deze buitengerechtelijke ontbinding dient schriftelijk te geschieden.


17. GESCHILLEN. Op alle met B.A.S. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Zutphen (sector Kanton of sector Civiel) is bij uitsluiting relatief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om de burgerlijke rechter te passeren en een andere vorm van geschillenbeslechting (arbitrage of mediation) overeen te komen.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 86885898