Privacy Statement


Bas Auto Service BV, gevestigd aan Groten Bos 5 7131NW Lichtenvoorde,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.basautoservice.nl

Groten Bos 5

7131NW Lichtenvoorde

+31 (0)544 397106


Monique Aalberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Bas Auto Service BV.
Zij is te bereiken via info@basautoservice.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bas Auto Service BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam organisatie

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basautoservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bas Auto Service BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor beurzen


Geautomatiseerde besluitvorming


Bas Auto Service BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bas Auto Service BV) tussen zit. Bas Auto Service BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Website met CMS op een Apache webserver vanwege gebruiksgemak in een gangbare taal op een schaalbaar serversysteem via een beveiligde (HTTPS) verbinding bereikbaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Bas Auto Service BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Organisatie         > 25 jaar > Met enige regelmaat voorzien van nieuwsbrieven

Personalia          > 25 jaar > Met enige regelmaat voorzien van nieuwsbrieven

Email                  > 25 jaar > Met enige regelmaat voorzien van nieuwsbrieven


Delen van persoonsgegevens met derden

Bas Auto Service BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden echt uitsluitend en alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bas Auto Service BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas Auto Service BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@basautoservice.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Bas Auto Service BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Bas Auto Service BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@basautoservice.nl